Managed Print Services

MANAGED Print Services

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων  (Managed Print Services – MPS) της εταιρίας μας συνδυάζουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης μηχανών και λογισμικού καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης της λειτουργίας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης στη βάση μετρήσεων και υπολογισμών ακριβείας και εγγυώνται μείωση κόστους και απροβλημάτιστες διαδικασίες.

Κάνοντας την υποδομή εκτυπώσεων να λειτουργεί αποδοτικά

Οι τεχνολογίες γραφείου έχουν εξελιχθεί και οι ανάγκες των χρηστών έχουν αλλάξει.
Σε πολλές περιπτώσεις, το περιβάλλον εκτύπωσης είναι ένα μείγμα από εκτυπωτές, σαρωτές, fax που δεν συντηρούνται σωστά έτσι ώστε να έχουν την καλύτερη απόδοση ούτε και επιδέχονται διαχείριση της λειτουργίας τους ώστε να ελέγχεται το κόστος λειτουργίας τους. Οι υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) της εταιρίας μας συνδυάζουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τις υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης μηχανών και λογισμικού και υπηρεσίες διαχείρισης ροών εργασίας με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και διαχείρισης εγγράφων.

Oi υπηρεσίες MPS επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς:

 • Εξοπλισμός: Βελτιστοποίηση του πλήθους των εκτυπωτικών συσκευών έτσι ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν βέλτιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών με μειωμένο κόστος χρήσης και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 • Διαδικασίες: Ανάλυση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών που είναι σχετικές με τη διακίνηση εγγράφων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας και η εξοικονόμηση πόρων και τελικά η ανάπτυξη μιας λύσης προσαρμοσμένης ακριβώς στις καθημερινές ανάγκες του πελάτη.
 • Χρηματοδότηση: Προσφορά διαφορετικών επιλογών αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και ευέλικτα συμβόλαια συντήρησης ή η δυνατότητα συνδυασμού των υπαρχόντων συμβολαίων συντήρησης σε ένα μοναδικό συμβόλαιο συντήρησης με σαφείς και καθαρές χρεώσεις.
 • Ασφάλεια: Σχεδιασμός και εφαρμογή λύσεων ασφάλειας δεδομένων από την ταυτοποίηση του χρήστη και την ασφαλή απόρριψη των σκληρών δίσκων από μονάδες που έχουν αποσυρθεί μέχρι την υλοποίηση πρωτοκόλλων ασφαλείας σε περίπλοκες υλοποιήσεις δικτύων
 • Περιβάλλον: Υποστήριξη των στόχων για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία των μονάδων εκτύπωσης και τη χρήση χαρτιού με την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης εγγράφων που είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και τη συνεχή παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Οι υπηρεσίες ΜPS δομούνται πάνω σε τρεις πυλώνες: τη Συμβουλευτική, την Εφαρμογή και τη Διαχείριση.


 Συμβουλευτική

Όλες οι βελτιώσεις του προκύπτουν από τη Συμβουλευτική υπηρεσία βασίζονται σε δομημένες συμβουλευτικές διαδικασίες και τη χρήση ισχυρών εργαλείων ανάλυσης τα επιτρέπουν στους πελάτες την κατανόηση όλων των βημάτων μέχρι τη διαμόρφωση της βέλτιστης λύσης:

 • Καταγραφή: Αναγνώριση και καταγραφή όλων των μονάδων εκτύπωσης μέσω λογισμικού καθώς και ανάλυση του τρόπου χρήσης και των εκτυπωμένων όγκων ανά μονάδα. Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους χρήστες για τη διάγνωση των διαδικασιών ροής και διαχείρισης εγγράφων, των ειδικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων διαθεσιμότητας του εξοπλισμού.
 • Ανάλυση: Ακριβής υπολογισμός του κόστους λειτουργίας και σύγκριση με τις μέσες τιμές για τη συγκεκριμένη αγορά. Λεπτομερής ανάλυση των απαιτούμενων και των προτεινόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του χρήστη.
 • Βελτιστοποίηση: Σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος εκτυπώσεων που ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη της επιχείρισης με αναλυτικά στοιχεία και οπτικοποίηση μέσω αναλυτικών σχεδίων χωροταξικής τοποθέτησης του εξοπλισμού.

 Εφαρμογή

Οι υπηρεσίες ΜPS εiναι πολλά περισσότερα από την εγκατάσταση μιας νέας εκτυπωτικής λύσης. Παρέχει τη διαχείριση της αλλαγής με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει την ειδική διαχείριση του έργου, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα πρότυπα, καθώς και την υποστήριξη για την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και των χρηστών. Οι εταιρείες επωφελούνται από την ισχυρή άμεση οργάνωση και την εμπειρία ενός ηγέτη της αγοράς:

 • Διαχείριση έργου: Διάθεση αποκλειστικών πόρων διαχείρισης έργου, εφαρμογή οργανωμένων και ελεγχόμενων διαδικασιών από την αρχή μέχρι το τέλος.
 • Αλλαγή: Παράδοση όλων των προϊόντων, των αδειών χρήσης και των αναλωσίμων για μια προκαθορισμένη και συμφωνημένη περίοδο δοκιμής, μέσα στην οποία σας παρέχετε τεχνική συμβουλευτική και απομακρυσμένη υποστήριξη. Δυνατότητα διαχείρισης της διαδικασίας υλοποίησης της εγκατάστασης ανάλογα με το μέγεθος του έργου.
 • Πληροφόρηση και εκπαίδευση: Πρόβλεψη για λεπτομερή τεκμηρίωση για τους χρήστες και τους διαχειριστές του συστήματος. Τυποποιημένα ή προσαρμοσμένα υλικά εσωτερικής προώθησης και εκδηλώσεις. Εξατομικευμένη εκπαίδευση σε κομβικούς χρήστες και στο προσωπικό εσωτερικής υποστήριξης.

 Διαχείριση

Αφού εγκατασταθεί και ελεγχθεί η νέα υποδομή εκτύπωσης, οι υπηρεσίες ΜPS προσφέρει ένα κλιμακούμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για τη λειτουργία και διαχείριση της εγκατάστασης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του χρήστη, αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να συμπληρώνουν υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής ή μπορεί να καλύπτουν πλήρως τη λειτουργία της εκτυπωτικής υποδομής:

 • Λειτουργία: Προληπτική συντήρηση, απομακρυσμένη ή επί τόπου, αυτόματη αποστολή των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών.
 • Παρακολούθηση: Συνεχής επίβλεψη όλων των δικτυακών και απευθείας συνδεδεμένων συσκευών για την καταγραφή της κατάστασης, της χρήσης και τυχόν μηνυμάτων βλαβών.
 • Βελτίωση: Τακτικές αναφορές διαχείρισης, συναντήσεις επισκόπησης και συνεχής αναζήτηση για δυνατότητες βελτιστοποίησης της εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες MPS, επικοινωνήστε με την εταιρία μας.

// Tο μοντέλο των παρεχόμενων υπηρεσιών MPS της εταιρίας μας, είναι στα πρότυπα των κατασκευαστικών οίκων